Co obejmuje audyt funduszy unijnych?

Z racji tego, że Polska od 2004 roku należy do Unii Europejskiej, prywatne przedsiębiorstwa przy realizacji swoich projektów mają prawo korzystać z dofinansowania z licznych programów. Należy przy tym pamiętać, że jednym z obowiązkowych elementów rozliczenia w takim przypadku jest audyt środków unijnych. W Warszawie przeprowadza go podmiot zewnętrzny, a jego główny cel obejmuje sprawdzenie, w jaki sposób dana instytucja korzystała ze środków finansowych pochodzących z funduszy.

Audyt środków unijnych, Warszawa — dlaczego to takie ważne?

Głównym celem takiego audytu jest otrzymanie opinii od podmiotu zewnętrznego. Stanowi ona racjonalne zapewnienie, że poniesione wydatki są kwalifikowane, a sam projekt zgadza się z zawartą wcześniej umową oraz wnioskiem.

W trakcie audytu sprawdza się przede wszystkim dwie kwestie. Po pierwsze, czy działania, których dotyczyły poniesione wydatki, faktycznie zostały zrealizowane. Po drugie, czy wnioski o płatność są zgodne z wymaganiami, jakie zostały zawarte w umowie oraz, czy można je poprzeć odpowiednimi dokumentami finansowymi.

Sprawdzanie odbywa się poprzez weryfikację najważniejszych dokumentów, które mają stwierdzić wiarygodność danych. W tym celu podmiot zewnętrzny przeprowadza szczegółową kontrolę ksiąg rachunkowych, dowodów księgowych, a także wniosków o płatność. Ostatnie z wymienionych sporządza się na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków, czyli faktur i innych dokumentów o podobnej wartości dowodowej.

Audyt środków unijnych, Warszawa — jak wygląda?

Audyt środków unijnych w Warszawie może zostać przeprowadzony dwiema metodami. Sposób bezpośredni polega na dokładnym sprawdzeniu ksiąg rachunkowych. Z kolei metoda pośrednia to nic innego, jak badanie działającego u beneficjenta środków unijnych systemu kontroli wewnętrznej.

Głównym celem audyt zewnętrznego jest uzyskanie szczegółowych informacji przez beneficjenta, oraz, co ważniejsze, przez instytucję wypłacającą środki, że projekt został zrealizowany w sposób prawidłowy.

Audyt środków unijnych obejmuje wiele etapów, a każdy z nich jest tak samo istotny. Przede wszystkim zewnętrzna instytucja sprawdza, czy beneficjent wdrożył zalecenia przeprowadzonych kontroli oraz usunął wszelkie nieprawidłowości, jeśli takie zostały wykryte. Ponadto analizie podlega również to, czy osoba, która otrzymała dodatkowe środki, realizuje projekt zgodnie z wcześniej przygotowaną i podpisaną umową o dofinansowanie oraz wedle obowiązujących przepisów prawa.

Kolejnym etapem jest sprawdzenie, czy beneficjent posiada sporządzoną dokładną ścieżkę projektową w zakresie finansowo-księgowym. Jeżeli dana firma uczestniczyła w projekcie w ramach przetargu, zachodzi konieczność również skontrolowania tego, czy procedura przetargowa została przeprowadzona w sposób prawidłowy.

W ramach audytu sprawdza się również poprawność księgowania wydatków, które zostały poniesione w ramach realizowanego projektu. Co więcej, ocenie podlegają także kwalifikowalność kosztów oraz sposób ich dokumentowania.

Powrót na górę