Kiedy należy się udać do tłumacza przysięgłego?

Kiedy należy się udać do tłumacza przysięgłego?

Odpowiednie tłumaczenia tekstów pełnią bardzo ważną rolę – pozwalają osobie nieposługującej się danym językiem zrozumieć dane pismo. Tłumaczeniom zostają poddane książki czy artykuły, z których korzystamy na co dzień, ale także dokumenty urzędowe.

Tłumacz przysięgły sporządza tłumaczenia i odpisy oficjalnych i specjalistycznych tekstów z języka obcego na polski. Wykonywana przez niego praca polega także na potwierdzaniu autentyczności bądź zgodności przekładu z oryginałem, w sytuacji gdy został on przetłumaczony przez kogoś innego. W niektórych przypadkach tłumacz przysięgły zajmuje się tłumaczeniem przekazu ustnego – jest ono niezbędne, gdy strony podczas zawierania umów, negocjacji czy w trakcie postępowań sądowych porozumiewają się różnymi językami.

Tłumaczenia przysięgłe, inaczej nazywane uwierzytelnionymi, stanowią przekład, który nie może zostać wykonany przez zwykłego tłumacza. Tłumaczenia dokumentów posiadających moc prawną musi być przeprowadzone przez tłumacza przysięgłego, czyli osobę, której niezbędne uprawnienia do wykonywania tego zawodu zostały nadane przez Ministra Sprawiedliwości. Poprawność danego tłumaczenia jest potwierdzana przy użyciu imiennej pieczęci. Tłumacz ze względu na specyfikę swojego zawodu zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy okoliczności czy faktów, które poznał w związku z przeprowadzaniem danego przekładu. Tłumacz przysięgły może edytować tekst w taki sposób, aby był on zrozumiały dla określonej grupy docelowej.

Kiedy skorzystać z usług tłumacza przysięgłego?

Do tłumacza przysięgłego należy się udać, gdy u notariusza, prawnika, w urzędzie bądź w banku jesteś zobowiązany do przedstawienia określonego pisma w innym języku, niż zostało ono wydane. Są to dokumenty posiadające moc prawną, a więc wymagają odpowiedniego uwierzytelnienia dokonanego przez tłumacza przysięgłego. Profesjonalne tłumaczenie tych dokumentów potwierdza ich autentyczność i wiarygodność, dzięki czemu można z nich korzystać w rozmaitych czynnościach prawnych. Dzielą się one na oficjalne i specjalistyczne.

Dokumenty oficjalne

Do tłumacza przysięgłego należy się udać w sytuacji gdy potrzebujemy przedstawić w sądzie czy instytucji państwa dokumenty potwierdzające tożsamość danej osoby, takie jak paszport, dowód osobisty, akty: urodzenia, małżeństwa bądź zgonu oraz posiadane przez nią dyplomy ukończenia szkół czy kursów i certyfikaty. Osoby uczące się mogą potrzebować przetłumaczenia świadectwa szkolnego bądź legitymacji. W tej grupie znajdują się także tłumaczenia testamentów i pełnomocnictw.

Dokumenty specjalistyczne

Tłumacz przysięgły zajmuje się tłumaczeniem aktów notarialnych, faktur i umów handlowych. Dla kierowców istotne mogą okazać się tłumaczenia prawa jazdy lub dokumentów rejestracyjnych pojazdów. Do tej grupy należą także tłumaczenia dokumentacji medycznej i polis ubezpieczeniowych.

Tłumacz przysięgły Gdynia

Kryteriami, które należy brać pod uwagę podczas wyboru tłumacza przysięgłego, jest jego zaangażowanie, doświadczenie oraz zakres zleceń, których się on podejmuje. Tłumacz przysięgły z Gdyni wyróżnia się szeroką wiedzą, którą wykorzystuje w praktyce oraz doświadczeniem w tłumaczeniu różnego rodzaju dokumentów. Korzystając z jego usług, możesz mieć pewność jego staranności oraz terminowości.

Powrót na górę